Info voor verwijzers

U kunt doorverwijzen naar onze praktijk als u het vermoeden heeft dat er sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM V. De behandelaars bij Psychologenpraktijk Bommelerwaard werken binnen de Generalistische Basis GGZ. De praktijk biedt ambulante behandeling met een frequentie van normaliter hoogstens eens per week. 

Voor een zorgvraag van volwassenen gericht op onderzoek naar persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D of autisme of op begeleiding bij deze diagnoses kunt u niet terecht bij onze praktijk.  

Wij hebben overeenkomsten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Een compleet overzicht van gecontracteerde verzekeraars vindt u hier

Contra-indicaties

Wij kunnen een client niet in behandeling nemen als sprake is van een of meer van de volgende contra-indicaties:

 • hoge crisisgevoeligheid of een hoog risico op suïcidaliteit. Dit betekent dat de cliënt stabiel genoeg moet zijn om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van zijn of haar sociaal steunsysteem te overbruggen;
 • alcohol- of drugsverslaving;
 • comorbide persoonlijkheidsproblematiek die de behandeling van de hulpvraag ernstig belemmert.

Hier vindt u een schema voor doorverwijzing naar de GGZ.

Intercollegiaal overleg en consultatie

Als u of uw POH-GGZ behoefte heeft aan overleg over de behandelaanpak binnen de huisartsenpraktijk van een patiënt met psychische klachten, of twijfelt over doorverwijzing, neemt u dan gerust contact op. Wellicht kan een kort telefonisch intercollegiaal overleg zinvol zijn. Eventueel kunnen wij uw patient ook eenmalig zien (consultatie) of periodiek uw praktijk bezoeken voor een groepsconsultatie, waarbij over meerdere patienten overlegd kan worden die begeleid worden binnen de huisartsenpraktijk. Consultatie en groepsconsultatie kan eventueel worden bekostigd vanuit de 3+ regeling, via de overeenkomst die wij hiervoor hebben afgesloten met de Stichting Haspel (mits uw huisartsenpraktijk hiervoor ook een overeenkomst heeft met Stichting Haspel).

Verwijsbrief

Wij zijn verplicht om te beoordelen of de verwijzing 'geldig' is, waarbij we deze moeten toetsen aan de eisen van de NHG richtlijn 'Informatie uitwisseling huisarts - GGZ; de envelop' en de 'Afspraken verwijzing GGZ' van het Minsterie van VWS. De belangrijkste eisen zijn voor een verwijzing naar de GGZ zijn:

 • De verwijzing is gedateerd (op of voor de datum van de eerste afspraak bij de zorgaanbieder naar wie is verwezen);
 • Er is specifiek en expliciet verwezen naar de Generalistische Basis GGZ danwel de Gespecialiseerde GGZ (een van beide!), vanwege 'het vermoeden van een DSM benoemde psychische stoornis';
 • Op de verwijsbrief zijn vermeld van de patiënt/cliënt: diens adresgegevens, contactgevens, BSN en geboortedatum;
 • Van de verwijzer zijn vermeld: dienst naam, adres- en contactgegevens, de AGB-code van de praktijk en de persoonlijke AGB code van de verwijzende zorgverlener.

U kunt naar onze praktijk verwijzen via Zorgdomein. Als niet via Zorgdomein kunt of wilt verwijzen, dan vindt u het verwijsformulier invullen dat u hier kunt vinden:

U kunt ons via zorgmail veilig mailen naar secretariaat@ppbw.nl (alle mailadressen eindigend op @ppbw.nl zijn gekoppeld aan zorgmail).

Verwijzing Kinderen en Jeugd

Voor de behandeling van Kinderen en Jeugdigen hebben wij overeenkomsten met  Zaltbommel en Maasdriel.  Met ingang van 1 juli 2023 hebben wij helaas geen overeenkomst meer met de gemeenten in de regio Rivierenland waaronder ook de gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal vallen.  Een compleet overzicht van gecontracteerde gemeenten vindt u hier

Verschillende organisaties en personen kunnen toegang geven tot jeugd-GGZ zonder tussenkomst van de gemeente:

 • Huisarts
 • Medisch specialist
 • Jeugdarts
 • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente

Daar waar het passend is, kunt u kinderen, jeugdigen en hun ouders direct naar ons verwijzen met een reguliere verwijsbrief die voldoet aan GBGGZ-voorwaarden. Onze eerstelijnspsychologische zorg (GBGGZ) voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waar het kind/de bevoegde ouder(s)/verzorger ingeschreven staat. Er is geen eigen bijdrage als de praktijk een contract heeft met de gemeente. 

Onverzekerde zorg

Naast verzekerde zorg leveren wij onder meer ook hulp bij: stoppen met roken met behulp van EMDR, werkgerelateerde en levensfase problematiek en aanpassingsstoornissen. Voor niet-verzekerde zorg is geen verwijzing noodzakelijk (maar het mag natuurlijk wel).