Werkwijze

Verwijzing

Bij mentale klachten of klachten van emotionele of psychische aard gaat u normaliter eerst naar uw huisarts. Wanneer uw huisarts het vermoeden heeft dat sprake is van een psychische stoornis, dan kan hij u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ.

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden bij onze praktijk door het invullen van het aanmeldformulier. Daarnaast moet de verwijsbrief bij ons zijn, voordat wij de aanmelding definitief kunnen maken. 

Een van de praktijkassistenten neemt contact met u op zodra het intakegesprek kan worden ingepland. Het kan zijn dat u daar op moet wachten (zie bij wachttijd). In dat telefoongesprek wordt het behandelproces toegelicht en kunt u ook uw eventuele wensen kenbaar maken. Gezamenlijk wordt een keuze voor de behandelaar gemaakt. In zijn of haar agenda wordt vervolgens een afspraak gemaakt voor het eerste intake gesprek. U ontvangt daarna een afspraakbevestiging alsmede een uitnodiging voor het invullen van een korte online vragenlijst.

Intake en indicatiestelling

Na aanmelding bij de praktijk volgen een of meer intake gesprekken, waarin met u wordt besproken wat uw klachten en problemen zijn. Soms worden de gesprekken aangevuld met psychologisch testonderzoek.

Op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten wordt na de intake een behandelplan opgesteld dat past binnen een van de volgende produkten:

  • GB GGZ Kort (circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.
  • GB GGZ Middel (circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
  • GB GGZ Intensief (circa 750 minuten) voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.
  • GB GGZ Chronisch (circa 750 minuten) voor clienten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico.

Het behandelplan wordt met u besproken. 

Intake bij kinderen en jeugdigen

Ouders komen voor een eerste gesprek doorgaans samen met hun kind naar de praktijk. Bij jonge kinderen kunnen ouders eerst alleen komen en kan het kind later worden gezien. Jongeren hebben vanaf 16 jaar wettelijk het recht om zelfstandig hulp te vragen.

Behandeling

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is. Onder het kopje Zorgaanbod vindt u meer informatie over enkele van de behandelmethoden die binnen onze praktijk worden toegepast. De duur van een gesprek is meestal 45 minuten. Bij EMDR behandeling en bij partnerrelatietherapie duurt een afspraak vaak 90 minuten.

Naast face-to-face gesprekken kan ook besloten worden om de behandeling te ondersteunen door middel van een of meer online behandelmodules ('e-Health'). Ook kan gekozen worden voor telefonische of e-mail consulten.

Buiten de gesprekken zal de psycholoog tijd besteden aan het schrijven van een behandelplan, vastleggen en bewaken van de voortgang van de behandeling, rapportage naar en eventueel overleg met uw huisarts of verwijzer (indien u daarvoor toestemming geeft). Deze indirecte tijd wordt ook geregistreerd.

Evaluatie en ROM

Aan het eind van elke behandelsessie vindt een korte terugblik plaats om de sessie te evalueren. Rond de afronding van uw behandeling (en bij langduriger trajecten ook tussentijds) vragen wij om nogmaalas de korte online vragenlijst in te vullen die u bij uw aanmelding ook al heeft ingevuld. Op die manier wordt een globale indruk verkregen van het behandeleffect. Dit heet "Routine Outcome Measurement" (ROM). In overleg met u kijkt uw behandelaar of uw behandeldoelen in voldoende mate gerealiseerd zijn en of de behandeling afgesloten kan worden.

Door of -terugverwijzing

Soms zal in overleg met u besloten worden dat uw klachten beter behandeld kunnen worden in de Specialistische GGZ of juist in de huisartspraktijk door de Praktijkondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ). Wij verwijzen u dan terug naar de huisarts of door naar een instelling of praktijk voor Specialistische GGZ. Wij brengen dan bij uw zorgverzekeraar het produkt in rekening dat het best past bij de bestede (directe + indirecte) tijd.

Onvolledig behandeltraject

Als na maximaal 120 minuten totale tijdbesteding (1 a 2 gesprekken) het behandeltraject wordt afgesloten dan moeten wij het produkt 'Onvolledig behandeltraject' in rekening bij uw zorgverzekeraar.

Afsluiting en rapportage

Na afsluiting van het behandeltraject vindt een inhoudelijke rapportage plaats naar uw verwijzer/huisarts (tenzij u heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben).

Declaratie

Als uw behandeling valt binnen de dekking van uw basisverzekering, wordt na afsluiting het behandeltraject gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling direct aan ons en zal de kosten verrekenen met uw eventueel resterend eigen risico in het kalenderjaar dat de behandeling is gestart. Als de behandeling niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, als u deze zelf wilt betalen, als u geen geldige verwijsbrief heeft of als wij geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, dan brengen wij de kosten van de behandeling direct aan u in rekening.