kwaliteit

GZ psycholoog BIG

Alle psychologen in onze praktijk hebben (na een universitaire studie klinische psychologie) de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond en zijn daarmee geregistreerd in het overheidsregister van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Intervisie

De kwaliteit van de psychologische zorg in onze praktijk wordt verder gewaarborgd door een permanente vakinhoudelijke oriëntatie en verdieping door intercollegiale intervisie en nascholing.

Beroepscode NIP

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) bewaakt als beroepsorganisaties de kwaliteit en deskundigheid van eerstelijnspsychologen. Als toetssteen voor professioneel handelen geldt ook voor onze behandelaars de beroepscode van het NIP. Voor Orthopedagogen geldt daarnaast de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). De belangrijkste punten uit de beroepscode zijn:

  • De behandelaar is verplicht zijn of haar werk zorgvuldig te doen en respectvol met u om te gaan;
  • De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden;
  • Informatie aan bijvoorbeeld uw huisarts, andere verwijzers of familieleden kan alleen worden verstrekt na uw schriftelijke toestemming;
  • De behandelaar is verplicht u te informeren over hetgeen hij of zij denkt dat er met u of met uw kind aan de hand is. Hij of zij zal samen met u de behandeldoelstelling(en) formuleren;
  • Uw gegevens worden gedurende 15 jaar in uw dossier bewaard of op uw verzoek vernietigd;
  • U heeft recht op inzage in uw dossier.

U vindt hier de volledige tekst van de Beroepscode voor Psychologen

Behandeleffect en klanttevredenheid

Binnen onze praktijk wordt "Routine Outcome Measurement" (ROM) toegepast om een indicatie te krijgen van het effect van de behandeling. Dit betekent dat u minimaal bij aanvang en bij afronding van de behandeling gevraagd wordt om een korte online vragenlijst in te vullen. Bij afronding van de behandeling wordt tevens de cliënttevredenheid gemeten.

Visitatie NIP

In het laatste kwartaal van 2016 hebben al onze behandelaars voor volwassenen een vijfjaarlijks visitatietraject doorlopen via het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarbij is ons professioneel handelen kritisch en met goed gevolg geëvalueerd onder begeleiding van een externe visiteur. Op verzoek kunt u de visitatiecertificaten inzien.

Zorgkaart Nederland

Wij stimuleren onze (oud-) clienten om een waardering te plaatsen op Zorgkaart Nederland.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hier vindt u meer informatie.

Klachten en geschillen

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop u in onze praktijk bejegend of behandeld bent, dan gaan wij daar graag met u over in gesprek. Ook zijn we aangesloten bij de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van P3NL.
Lees verder.

Tuchtrecht

GZ-psychologen vallen onder het Tuchtrecht. U kunt een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie welke soort klachten in behandeling worden genomen, is te vinden op
http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht